ศาลพันท้ายนรสิงห์ (ศาลดั้งเดิม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประมาณ 15 กม. ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2498 และกรมศิลปากรยืนยันว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุจริง (ตามหนังสือที่ ศธ. 0706/3648 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2531) ระบุว่า ศาลพันท้ายนรสิงห์เดิมนั้นคือศาลซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ (เดิมคือตำบลบ้านไร่) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทิศเหนือกว้าง 10 เส้น ด้านตะวันออกยาว 10 เส้น ด้านตะวันตกยาว 10 เส้น มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479) กล่าวไว้ว่าศาลแห่งนี้เป็นศาลเดิมซึ่งเป็นที่ นับถือของประชาชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ในคลองเลยวัดโคกขามลึกเข้าไป เป็นสถานที่เดิมที่พันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต ต่อมากลายเป็นศาลร้างและปรักหักพังตามกาลเวลาแต่มีประชาชนสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมอยู่เรื่อยๆ
        จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบได้ว่า ศาลพันท้ายนรสิงห์ดั้งเดิมนั้นคือศาลที่อยู่คลองเลยวัดโคกขามลึกเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร และของเดิมนั้นร้างไปแล้ว ส่วนศาลอื่นๆ เป็นศาลที่สร้างจำลองขึ้นเพื่อรำลึกถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ของ พันท้ายนรสิงห์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแม้แต่ศาลพันท้ายนรสิงห์ดั้งเดิมนั้นก็เป็นศาลซึ่งประชาชนเชี่อถือกันว่า เป็นศาลเพียงตาที่ทำไว้แต่ครั้งเหตุการณ์ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรองเฉพาะเรื่องสถานที่เท่านั้น ไม่มหลักฐานอื่นๆ ยืนยันได้ว่าศาลที่เชื่อถือกันดังกล่าวเป็นศาลที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) จริงหรือไม่ เพราะกาลเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีย่อมปรักหักพังไปตามกาลเวลา แต่ในปัจจุบันที่ยังเห็นว่ามีศาลอยู่นั้นก็เพราะมีการสร้างศาลขึ้นทดแทนศาลที่ปรักหักพัง และมีการพัฒนาศาลพันท้ายนรสิงห์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 ข้าราชการ, พ่อค้า, ประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงและพัฒนาศาลพันท้ายนรสิงห์ (ดั้งเดิม) เป็นการใหญ่ โดยการสร้างศาลหลังใหม่ที่ใหญ่โต และปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ ทำให้ประชาชนที่เคารพในความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ เดินทางมากราบไหว้อย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
   ศาลพันท้ายนรสิงห์ (จำลอง) ในจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้สร้าเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 แห่ง คือ
1. ศาลพันท้ายนรสิงห์ ที่ปากคลองโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2. ศาลพันท้ายนรสิงห์ ที่อยู่ภายในวัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3. ศาลพันท้ายนรสิงห์ ที่วัดพันท้ายนรสิงห์ ริมถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันมีการสร้างจำลองอีกหลายแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติพันท้ายนรสิงห์ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่งหลังสืบไป รวมทั้งเป็นที่สักการะบูชาและการสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อรำลึกถึงความซื่อสัตย์ จงรักภักดีและการรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิตของพันท้ายนรสิงห์
 
 
 
 
 
 
 
          
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเรา  
 Copyright  © 2011. Sanpantainorasing All Rights reserved